Your browser does not support JavaScript!

 

 
序號 標題 日期 發佈單位
226 2014-05-15 學務處軍訓室
227 2014-04-29 學務處軍訓室
228 2014-04-28 秘書室公共事務組
229 2014-04-07 進修服務組
230 2014-03-29 台中教育大學
231 2014-03-19 學務處軍訓室
232 2014-02-17 學務處軍訓室
233 2014-02-13 學務處軍訓室
234 2014-02-10 進修服務組
235 2014-01-14 學務處學生發展中心
236 2014-01-09 學生發展中心
237 2014-01-03 秘書室公共事務組
238 2014-01-02 語言中心
239 2013-12-30 秘書室公共事務組
240 2013-12-25 學務處軍訓室
241 2013-12-17 語言中心
242 2013-12-17 語言中心
243 2013-12-16 設計學院創意設計中心
244 2013-12-16 設計學院創意設計中心
245 2013-12-09 招生服務中心
246 2013-12-09 招生服務中心
247 2013-12-03 語言中心
248 2013-12-03 語言中心
249 2013-12-02 教學中心
250 2013-11-22 資訊學院